I. Výklad pojmů

Poskytovatel:
Datová platforma s.r.o.
IČ: 083 11 595
se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316719
emailová adresa: info@narodniregistrpsu.cz
Bankovní spojení: č.ú. 123-68940277/0100 vedený u Komerční Banka a.s.
IBAN: IBANCZ7601000001230068940277

Služby: Poskytovatel poskytuje svým klientům služby zejm. v oblasti nepovinné registrace do své databáze psů a jejich majitelů. Dle dohody s klienty může Poskytovatel poskytovat i jiné související služby.

Klient: Osoba, a to ať spotřebitel, nebo podnikatel, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytování Služeb.

Smlouva: Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem.

Portál: Webové stránky Poskytovatele dostupné na adrese https://narodniregistrpsu.cz.

Databáze: Databáze psůvedená Poskytovatelem a zpřístupněná přes Portál.

VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky.

II. Smlouva o poskytnutí Služeb, podmínky poskytování Služeb

 1. Poskytovatel poskytuje Klientům Služby na základě Smlouvy, která je mezi nimi uzavřena akceptací registrace (objednávky Služeb) Klienta do Databáze Poskytovatelem. Akceptací se rozumí zveřejnění registrovaných údajů v Databázi.
 2. Poskytovatel je oprávněn odmítnout Klientovu objednávku (registraci) i bez udání důvodu, avšak zejm. v případech, kdy by objednávané Služby byly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Poskytovatele.
 3. Poskytovatel má právo neposkytnout Služby nebo jejich poskytování přerušit na dobu neurčitou zejm. v případech, kdy mu v tom brání vyšší moc nebo provozní či jiné překážky na straně Klienta nebo třetí osoby. V takovém případě není Poskytovatel povinen k náhradě jakékoli újmy Klientovi.
 4. V případě, že Klient Poskytovateli v objednávce Služeb nebo během jejich poskytování uvede jakékoli nepravdivé nebo zkreslené údaje, nese veškerou odpovědnost za případnou újmu tím způsobenou.
 5. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za pravdivost, úplnost nebo správnost jakýchkoli údajů nebo informací, které mu Klient za účelem poskytnutí Služeb předá, příp. které Klient sám prostřednictvím Služeb zveřejní.
 6. V případě prodlení Klienta s jakoukoli úhradou Služeb nebo jiné platby Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb Klientovi nebo s ním nezapočít.
 7. Zasláním jakýchkoli podkladů v jakékoli podobě (zejm. fotografie psa), které jsou nebo mohou být předmětem ochrany upravené zejm. právem duševního vlastnictví, Klient Poskytovateli prohlašuje, že je oprávněn s těmito podklady disponovat a takto nakládat.

III. Cena a úhrada Služeb

 1. Nebylo-li sjednáno jinak, je klient povinen zaplatit Poskytovateli za Služby cenu dle Ceníku, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP a je jejich nedílnou součástí.
 2. Cena za Služby je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře. Prodlení s poskytováním Služeb způsobené okolnostmi na straně Klienta nebo třetí osoby nemá vliv na splatnost faktury za Služby.
 3. Klient souhlasí s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě.
 4. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny Služeb má Poskytovatel právo jak na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, tak od Smlouvy odstoupit. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na povinnost náhrady příp. škody Poskytovateli.
 5. Je-li Klient v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Poskytovateli administrativní poplatek ve výši 10,‑ Kč za zaslání písemné upomínky; tato může být Poskytovatelem zaslána i elektronicky na emailovou adresu uvedenou Klientem v objednávce.

IV. Informace pro klienty – spotřebitele

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy.
 2. K odstoupení od smlouvy lze použít vzorový formulář dostupný zde. Po jeho vyplnění je možné jej zaslat na e-mailovou adresu Poskytovatele info@narodniregistrpsu.cz. Poskytovatel přijetí odstoupení od smlouvy Klientovi bez zbytečného odkladu písemně potvrdí.
 3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu, popř. poskytnutí Klientovi jiným způsobem.
 2. Znění VOP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 3. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky.
 4. Případné spory mezi Poskytovatelem a Klientem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Klient – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Poskytovatel doporučuje Klientovi nejdříve kontaktovat Poskytovatele pro příp. vyřešení nastalé situace.
 1. V případě vzniku sporu mezi Poskytovatelem a Klientem je dána pravomoc soudů České republiky. Je-li Klient podnikatel, sjednává se místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele.
 2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3.10.2019

Datová platforma s.r.o.

Příloha č. 1

Ceník Služeb

Tabulka s popisem jednotlivých služeb a jejich cenami.

Služba Cena
Registrace psa 199Kč